รวมบทความ

เทคโนโลยี่อวกาศ

เทคโนโลยี่อวกาศ

เทคโนโลยี่อวกาศ หมายถึง การนำองค์ความรู้ วิธีการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์และห้วงอวกาศที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตของโลกอย่างเหมาะสม ทั้งเพื่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจต่อจักรวาล ปรากฏการณ์ และดวงดาวต่าง ๆ ยังรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสาร หรือ

Read More »
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี หมายถึง การพัฒนาวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์นั้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก และยังมีผลต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

Read More »
เทคโนโลยี คือ

เทคโนโลยี คือ

เทคโนโลยี คือ ต้องบอกว่าคำจำกัดความของเทคโนโลยีนั้นกว้างมาก โดยทั่วไปแล้วความหมายมาจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เป็นไปตามวิทยาศาสตร์ เกิดจากความคิดและความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การประยุกต์สิ่งสร้างสรรค์ทั้งใหม่และที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการไขปริศนาต่าง ๆ และสร้างเทคโนโลยีที่ผู้คนต้องการรู้เพื่อช่วยเหลือและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนั้น แน่นอนว่ามีดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อสังคมในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในย่านที่เทคโนโลยีก้าวไกล สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ

Read More »