เทคโนโลยี คือ

เทคโนโลยี คือ ต้องบอกว่าคำจำกัดความของเทคโนโลยีนั้นกว้างมาก โดยทั่วไปแล้วความหมายมาจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เป็นไปตามวิทยาศาสตร์ เกิดจากความคิดและความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การประยุกต์สิ่งสร้างสรรค์ทั้งใหม่และที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการไขปริศนาต่าง ๆ และสร้างเทคโนโลยีที่ผู้คนต้องการรู้เพื่อช่วยเหลือและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนั้น แน่นอนว่ามีดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อสังคมในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในย่านที่เทคโนโลยีก้าวไกล สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เทคโนโลยีจึงหมายถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น การเพาะปลูก เครื่องปั้นดินเผาและการสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ส่งเสริมชีวิตที่ดีขึ้นและนำมนุษย์จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการปรับตัวจากธรรมชาติสู่ ข้อจำกัดที่มีอยู่ของธรรมชาติเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การนำความรู้ เครื่องมือ แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ และวิทยาศาสตร์มารวมกันเป็นการใช้องค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญ สิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่รวมถึงวิธีการประยุกต์ที่หลากหลายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และวิธีการที่จะทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ จนก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย ทั้งในด้านการเรียนรู้ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากแนวคิดใหม่ ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม การนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างผลกระทบทำให้สังคมมนุษย์ การเติบโตสู่สังคมที่ชีวิตซับซ้อนขึ้นโดยปราศจากพรมแดนที่ปะทะกัน “โลกาภิวัตน์” กำลังหลั่งไหลเข้าสู่หลายประเทศอย่างรวดเร็ว เกิดจากการรวมฐานความรู้ 4 ฐาน ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และข่าวสาร ทำให้ทุกประเทศในโลกสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ สื่อสารกัน ได้อย่างรวดเร็วทุกที่และจัดการได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากการดำเนินการด้านการลงทุนและธุรกรรมทางการเงินอย่างรวดเร็ว รวมถึงเศรษฐกิจแล้ว

เทคโนโลยี คือ ประโยชน์

ระบบของเทคโนโลยี

‘ระบบ’ ประกอบด้วยทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ Input , Process , Output ซึ่งแปลว่า อะไรก็ตามที่เป็น ‘ระบบ’ ขั้นตอนทำงานของทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน ยกตัวอย่างเช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย มี Input คือ ‘น้ำเสีย’ ซึ่งมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องนำมาผ่าน Process เพื่อบำบัดอย่างเหมาะสม จนได้ผลลัพธ์คือน้ำใสสะอาดที่ได้รับบำบัดแล้วทั้งนี้ระบบเทคโนโลยี เป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหารวมทั้งนำมาตอบสนองความต้องการ จากการใช้ระบบเทคโนโลยี แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

 • Input คือ ปัญหาที่ต้องแก้ไข หรือ ความประสงค์ของมนุษย์
 • กระบวนเทคโนโลยี คือ ขั้นตอนแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความเรียกร้องมนุษย์ โดยใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความประสงค์
 • ผลผลิต คือ สิ่งที่ได้มาอันเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี หรือผลสุดท้ายอันพึงประสงค์ที่ได้มาจากกระบวนการแก้ปัญหานั่นเอง ซึ่งผลผลิตประเภทนี้อาจเป็นชิ้นงาน บางครั้งอาจเป็นวิธีการก็ได้
 • ทรัพยากรทางเทคโนโลยี คือ สิ่งจำเป็นที่ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประการสุดท้ายนั่นเอง โดยทรัพยากรเทคโนโลยีสามารถแบ่งออกเป็น 7 ข้อ ได้แก่ มนุษย์ , ข้อมูลสารสนเทศ , เครื่องมือ , พลังงาน , ทุน-ทรัพย์สิน และเวลา
 • ปัจจัยที่มีส่วนขัดขวางเทคโนโลยีมีมากมายหลายสิ่ง มันคือสิ่งอันเป็นข้อจำกัด , ข้อพิจารณา รวมทั้งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง โดยมันจะทำให้การแก้ปัญหาได้ผลลัพธ์แตกต่างกันออกไป เช่น มีต้นทุนต่ำ , มีเวลาอันจำกัด ปราศจากความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งขาดทักษะ
 • ช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เขายังช่วยพัฒนาระบบอารยธรรมในทางอ้อมในเรื่องอีกด้วย จนถึงขณะนี้ มนุษย์แยกออกจากเทคโนโลยีไม่ได้
 • ช่วยให้ผู้คนรู้สึกสบายขึ้น
 • ให้เราทันสมัย
 • ประหยัดเวลา
 • ช่วยในการทำงาน

งานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่ถูกนำมาใช้

 • นำมาใช้ในการกำจัดศัตรูและโรคพืช ลดปริมาณสารเคมีและสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นกับทางการเกษตรที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน
 • ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสีย แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จากที่เคยเสื่อมโทรมในหลายจุดก็ฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นกว่าเดิม
 • เมื่อมีการนำมาใช้ในการปรับปรังพันธืพืช ทำให้บรรดาพืชพันธุ์ต่าง ๆ มีความสามารถในการเจริญเติบโตและทนทานต่อโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงป้องกันศัตรูพืชได้อย่างดี ผลผลิตที่ได้ก็มีจำนวนที่สูงขึ้นด้วย
 • มีส่วนในการช่วยสร้างพันธุ์พืชใหม่ ๆ ที่บางประเทศอาจยังไม่เคยคิดค้นได้ก่อน โดยจะเจริญเติบโตได้ดี ทนต่อสภาพอากาศ ความแห้งแล้ง และช่วยให้พื้นที่การเพาะปลูกมีมากขึ้น
 • การคิดค้นตัวยาใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ รักษาโรคต่าง ๆ หรือการคิดค้นวัคซีนมีมากขึ้น โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ หรือโรคที่มีการติดต่อร้ายแรงต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน และทำให้ทุกคนมีสุขภาพรางกายที่ดี แข็งแรงมากขึ้น อายุยืนยาว
 • มีการพัฒนาระบบอาหาร ทำให้เกิดเป็นมื้ออาหารที่สร้างประโยชน์ทางคุณค่าโภชนาการได้ดี ตอบโจทย์คนยุคใหม่ผู้ใส่ใจชีวิตมากขึ้น
 • สามารถช่วยกักเก็บอาหารได้นานมากขึ้น เป็นการใช้วิธีธรรมชาติถนอมอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย เพราะจะไม่มีการพึ่งสารเคมีใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายสภาพแวดล้อม ผู้คนทั้งสิ้น
 • เกิดการพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจให้มีคุณลักษณะเด่นยิ่งขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลลง หากสามารถพัฒนาพันธุ์ให้สัตว์เหล่านั้นมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นและทนทานต่อโรคได้ดี รวมไปถึงการผลิตวัคซีนควบคุมโรคสัตว์ต่างๆ ด้วย

เมื่อได้ทำความเข้าใจถึงข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพอย่างละเอียดเหล่านี้ เชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้งานได้อย่างดี ซึ่งเห็นแบบนี้บอกเลยว่าเป็นที่ต้องการนำไปใช้งานแบบครบครันมาก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงระดับประเทศได้อย่างดี เป็นการนำธรรมชาติมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เทคโนโลยี คือ

บทความที่น่าสนใจ

 • วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
 • เทคโนโลยี่อวกาศ