เทคโนโลยี่อวกาศ

เทคโนโลยี่อวกาศ

เทคโนโลยี่อวกาศ หมายถึง การนำองค์ความรู้ วิธีการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์และห้วงอวกาศที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตของโลกอย่างเหมาะสม ทั้งเพื่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจต่อจักรวาล ปรากฏการณ์ และดวงดาวต่าง ๆ ยังรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสาร หรือ การเตือนภัยพิบัติต่าง ๆในทางวิทยาศาสตร์ “อวกาศ” (Space) หมายถึง อาณาบริเวณของท้องฟ้าที่อยู่สูงเหนือพื้นโลกในระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100 กิโลเมตรขึ้นไป โดยมีเส้นแบ่งขอบเขตของชั้นบรรยากาศกับอวกาศที่เรียกว่า “เส้นคาร์มัน” (Karman Line) ซึ่งเป็นขอบเขตสมมติ (Imaginary Boundary) ที่ถูกกำหนดขึ้นจากการที่ชั้นบรรยากาศในบริเวณนี้ มีอากาศเบาบางมากจนไม่สามารถทำให้เกิดแรงยกใต้ปีกที่เพียงพอสำหรับการบินของเครื่องบินได้อีก อวกาศจึงเป็นเขตพื้นที่สุญญากาศที่ประกอบไปด้วยฝุ่นผง ก๊าซ และโมเลกุลของสสารต่าง ๆ รวมไปถึงรังสีอีกมากมายที่ดำรงอยู่ระหว่างวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ (Astronomical Object) ในจักรวาล ตัวอย่าง เทคโนโลยี่อวกาศ ดาวเทียม (Satellite) : อุปกรณ์ที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกผ่านการติดตั้งบนจรวดหรือยานขนส่งอวกาศ เพื่อปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการถ่ายภาพจากดาวเทียม ตรวจวัดสภาพอากาศ และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีดาวเทียมของสหภาพโซเวียต “สปุตนิก 1” […]

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี หมายถึง การพัฒนาวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์นั้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก และยังมีผลต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน เมื่อราว พ.ศ.2500 เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่แพร่หลาย จะมีเพียงการใช้โทรศัพท์เพื่อการติดต่อสื่อสารและเริ่มมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูล ในอนาคตเทคโนโลยีแบบสื่อประสมจะช่วยเสริมและสนับสนุนงานด้านสารสนเทศให้ก้าวหน้าต่อไป การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การดำเนินชีวิตในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มี่บทบาทเพิ่มขึ้น พ.ศ.2528 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์จากเดิมเป็นวิชาเลือก แต่ในปัจจุบันกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียน เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม วิวัฒนาการ ของ เทคโนโลยี สารสนเทศ ระดับของ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี เทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน ส่วนมากเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แต่เดิมตั้งแต่ยุคโบราณเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการยังชีพของชาวชนบทในท้องถิ่นมีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากธรรมชาติโดยตรงตลอดจนใช้แรงงานในท้องถิ่น มีการสืบทอดเทคโนโลยีต่อ ๆ กันมาพร้อมกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นอาจเรียกเทคโนโลยีระดับต่ำว่าเป็นเทคโนโลยีท้องถิ่น (Traditional technology ) อันจัดเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายๆ ซึ่งผู้ที่มีความสามารถในระดับต่ำจำเป็นต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น ๆ อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อการดำรงชีวิต แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนถึงระดับแก้ไข ดัดแปลง […]

เทคโนโลยี คือ

เทคโนโลยี คือ

เทคโนโลยี คือ ต้องบอกว่าคำจำกัดความของเทคโนโลยีนั้นกว้างมาก โดยทั่วไปแล้วความหมายมาจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เป็นไปตามวิทยาศาสตร์ เกิดจากความคิดและความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การประยุกต์สิ่งสร้างสรรค์ทั้งใหม่และที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการไขปริศนาต่าง ๆ และสร้างเทคโนโลยีที่ผู้คนต้องการรู้เพื่อช่วยเหลือและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนั้น แน่นอนว่ามีดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อสังคมในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในย่านที่เทคโนโลยีก้าวไกล สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เทคโนโลยีจึงหมายถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น การเพาะปลูก เครื่องปั้นดินเผาและการสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ส่งเสริมชีวิตที่ดีขึ้นและนำมนุษย์จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการปรับตัวจากธรรมชาติสู่ ข้อจำกัดที่มีอยู่ของธรรมชาติเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำความรู้ เครื่องมือ แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ และวิทยาศาสตร์มารวมกันเป็นการใช้องค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญ สิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่รวมถึงวิธีการประยุกต์ที่หลากหลายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และวิธีการที่จะทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ จนก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย ทั้งในด้านการเรียนรู้ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากแนวคิดใหม่ ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม การนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างผลกระทบทำให้สังคมมนุษย์ การเติบโตสู่สังคมที่ชีวิตซับซ้อนขึ้นโดยปราศจากพรมแดนที่ปะทะกัน “โลกาภิวัตน์” กำลังหลั่งไหลเข้าสู่หลายประเทศอย่างรวดเร็ว เกิดจากการรวมฐานความรู้ […]